פרה פרה*

* cow cow

Hebrew Israel

Idiom USED On Occasion BY Everybody

The idiom comes from an old joke, and means "Slowly", or "One thing at a time."

"אם נשתמש בתכניקה הזאת, נוכל לעשות את כל המטלות בבת אחת!" "פרה פרה, אין שום צורך למהר. אפשר לעבור על כל מטלה לעצמה."

"If we use this technique, we could do all the tasks at once!" "Cow cow, there is no need to rush. We could go over each task on its own."