Ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα*

* not even in your wildest dreams

Greek Greece

Slang USED On Occasion BY Most People

This phrase is used to show denial over an absurd or unbelievable story.

"Μαμά δεν έχουμε καθόλου ασκήσεις για το σχολείο αύριο." "Ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα δεν ισχύει αυτό."

"Mum we don't have any homework for school tomorrow." "Not even in your wildest dreams is this true!"